In tờ rơi, tờ gấp A3 - Kích thước: ( 29,7cm X 42cm)

in tờ rơi

Báo in tờ rơi giá chưa cáng màng

Số lượng 

C 100g 

C 120g 

C 150g 

B 210g 

B 250g 

B 300g 

1.000 

2.410

2.510

2.635

2.950

3.160

3.405

 2.000

 1.360

 1.445

 1.550

 1.820

 2.000

 2.210

 3.000

 1.047

 1.127

 1.227

 1.482

 1.652

 1.852

 4.000

 863

 943

 1.043

 1.298

 1.468

 1.663

 5.000

 790

 865

 965

 1.210

 1.380

 1.570

 10.000

 725

 800

 895

 1.130

 1.300

 1.480

 20.000

 640

 715

 810

 1.050

 1.215

 1.405

 50.000

 565

 635

 730

 965

 1.120

 1.305

 

- In tờ rơi cáng màng phủ 1 mặt, cộng thêm: 280đ/tờ

- In tờ rơi cáng màng phủ 2 mặt, cộng thêm: 560đ/tờ

Hỗ trợ Online